Schoolvisie

                      Onze schoolvisie, ons opvoedingsproject.

Na overleg met het schoolteam baseren we ons op drie belangrijke bouwstenen die verderop in deze visietekst verduidelijkt zullen worden :  de totale ontwikkeling van elk kind, het zorg-zaam leren in een krachtige leeromgeving en dit via open en duidelijke communicatie in onze eigentijdse Nederlandstalige katholieke school. Met het team staan wij volledig achter dit pedagogisch opvoedingsproject. Wij hopen dan ook dat ouders die hun kinderen bij ons inschrijven, onze visie delen, ermee instemmen, ze opvolgen en ze ook trots zullen uitdragen naar hun omgeving toe.

1. Onze school heeft aandacht voor de totale ontwikkeling van elk kind.

Vanaf 02/09/2019 volgen wij in onze school geleidelijk aan het nieuwe leerplan van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen : ZIN IN LEREN! ZIN IN LEVEN! (ZILL!) Samen met de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van de Vlaamse Gemeenschap vormt dit voor onze school de leidraad om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.

Wij erkennen dat elk kind uniek is en wij streven naar een ontwikkeling van de totale persoon (met hoofd, hart en handen) waar niet enkel kennis en inzichten belangrijk zijn, maar ook vaardigheden, attitudes en creativiteit. Dit benaderen wij op 2 verschillende manieren die elkaar heel goed aanvullen  :

– Vanuit elk kind zelf, met de eigen mogelijkheden en talenten.

– Vanuit een zo breed en rijk mogelijk schoolaanbod, waarbij we kinderen in aanraking    brengen met de vele aspecten van de samenleving waarin ze opgroeien, met de wereld rondom hen.

Willen wij onze kinderen een gelijkwaardige en actieve kans bieden in de samenleving, dan is het ook heel belangrijk om ons te profileren als ‘brede school’. Wij proberen de ervaringswereld van onze kinderen en hun ouders uit te breiden door concreet samen te werken met vele waardevolle, externe partners : Culturele Centra De Pianofabriek en Ten Weyngaert, de Nederlandstalige bibliotheek, Brede School De Waaier, de Tienerwerking,  Brusseleer, Femma, het Onderwijscentrum Brussel, CLB Pieter Breughel,… en dit op verschillende niveaus, vermits onze leerlingen van thuis uit weinig kansen hiertoe krijgen. Wij proberen ook elk jaar nieuwe partners aan te spreken en te betrekken.

2. Onze school wil zorg-zaam leren in een krachtige leeromgeving.

Ieder kind is anders, met eigen noden en problemen. We willen dan ook de nodige specifieke zorg aanbieden en streven ernaar om elk kind de nodige kansen en mogelijkheden, maar ook de tijd en de ruimte te bieden om zich te ontwikkelen en bij te leren op eigen tempo. Onze school kan terugvallen op een sterk onderbouwd zorgnet om de kinderen op te vangen die het nodig hebben, zowel in de kleuterschool als in de lagere school.

We trachten steeds een leer-en ontwikkelingsklimaat te creëren waarin we kinderen prikkelen, zin geven en inspireren om dingen bij te leren, hierbij zoveel mogelijk vertrekkend vanuit hun eigen leefwereld zodat hun leren toepasbaar wordt.

Een krachtige leeromgeving vraagt ook om de nodige middelen. We moeten erover waken dat deze voldoende aanwezig, uitdagend, up-to-date en stimulerend zijn. De school wil hierin voortdurend investeren, de uitbouw van de digitalisering en media is hier een belangrijk onderdeel van. Smartboards, laptops en tablets zijn reeds ingeburgerd in onze lagere school en in onze kleuterschool worden ook reeds aanzetten gegeven om met deze nieuwe media op een zinvolle en uitdagende manier aan de slag te gaan.

Ook de socio-emotionele ontwikkeling staat op de voorgrond. Kinderen ontwikkelen en leren maar als ze zich goed in hun vel voelen. De school moet een tweede thuis zijn. Dat de kinderen graag naar school komen, zich goed voelen op school en zichzelf kunnen zijn, vraagt van de leerkrachten dan ook bijzondere aandacht, een luisterend oor en een begeleidende aanpak voor wat hen bezighoudt. Hierin kiezen we er bewust voor om in te zetten op de ideologie van geweldloos verzet en gedeelde verantwoordelijkheid.

Door te mogen zijn wie ze zijn en ze kansen te geven om zich te durven uiten, kunnen we kinderen laten openbloeien en genieten. Daarin ontgaat ons zeker het grote geheel niet : prettig samenleven met elkaar lukt alleen als iedereen zich hiervoor inzet door respect te hebben voor elkaars eigenheid, door eigen werkpunten te willen zien en te willen bijsturen, door vergevingsgezind en eerlijk te zijn, door zorgzaam om te gaan met elkaar en met materialen, door vooropgestelde afspraken te aanvaarden en na te leven.

3. Wij zijn een eigentijdse Nederlandstalige, katholieke school met een duidelijke en open communicatie

Wij zijn een Nederlandstalige school, alle geschreven communicatie verloopt  in het Nederlands. Hierbij proberen we steeds om de boodschap op een duidelijke en eenvoudige manier over te brengen en diezelfde inzet verwachten wij ook van de ouders. Alhoewel we actieve betrokkenheid bij de schooltaal van de kinderen zeker aanmoedigen, zullen we indien nodig  voor een goede mondelinge communicatie evenwel soms ook de afspraak maken om de hulp van een tolk in te roepen omdat we ten allen tijde willen dat de boodschap correct en duidelijk wordt ontvangen.

Taalvaardigheidsonderwijs krijgt daarin bij ons dan ook extra aandacht vermits wij een populatie hebben met bijna uitsluitend anderstalige kinderen. Er wordt dus ook veel tijd en aandacht besteed aan het leren luisteren, spreken en zich uitdrukken. Taalvaardige kinderen vergroten hun ontwikkelingskansen, want in onze maatschappij is een goede taalkennis onmisbaar: mondig zijn, kunnen overleggen, onderhandelen en bespreken zijn belangrijke vaardigheden. De leerlingen moeten zich kunnen uitdrukken in elke situatie. Dit kan zowel verbaal als non-verbaal. Communicatie staat steeds voorop zowel tussen de leerlingen onderling, als tussen volwassenen (schoolteam, ouders) en ook tussen leerlingen en volwassenen. 

Wij zijn ook een katholieke school, dat wil zeggen dat wij ons baseren op de ‘Opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs’. We profileren ons als een ‘dialoogschool’  waar kinderen en jongeren kansen krijgen om hun diepmenselijke talenten te vormen. Steunend op de boodschap van Jezus Christus maar met oog en respect voor andere geloofsovertuigingen willen we dat de evangelische waarden van geloof, vertrouwen, liefde en goedheid, inzet en overgave, groeikansen krijgen. Op school heerst een grote verbondenheid tussen leerlingen en leerkrachten onderling.  Wij verwachten van de ouders dat zij ons daarin steunen. Onze christelijke visie is uiteraard terug te vinden in alle vakken, er is sprake van doorstroming. Hiervoor hanteren we een verscheidenheid aan werkvormen: hoeken- of contractwerk, groepswerk, projecten, samenwerking met andere klassen, leren omgaan met elkaar. Kinderen leren rekening houden met elkaars inbreng en ideeën. Ze leren overleggen, taken verdelen, elkaar aanvullen en helpen. Uiteraard brengen we hen op deze manier ook een aantal algemene waarden bij zoals eerlijkheid, zin voor waarheid, verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit, rechtvaardigheid, verdraagzaamheid, zin voor dialoog.

Als open school met duidelijke communicatie zijn wij dan ook zeker bereid om in dialoog te treden en streven wij naar een open communicatie tussen leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, CLB en externe partners met als centraal persoon elk kind zelf. Hiervoor is een vertrouwensrelatie nodig die we opbouwen via allerlei kanalen, informele (klasdeurcontact, schoolfeest, huishoudelijke activiteiten,…) en formele (oudercontacten, info-momenten, rapporten,…). Ook de digitalisering van onze communicatie via Smartschool zal vanaf nu voor een nog vlottere en meer uitgebreide uitwisseling van informatie zorgen. Daarnaast beschikt de school ook over een praatcafé voor ouders en een leerlingenraad, zodat ook via deze weg de school een luisterend oor kan zijn.